_ قیمت خرید پرفکت مانی هر روز داخل بخش “شارژ از طریق پرفکت مانی” نوشته میشود.
_ کسانیکه با پرفکت مانی شارژ میکنند فقط از طریق پرفکت مانی میتوانند برداشت کنند.